Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Głównym celem projektu jest:
 podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, rozwinięcie właściwych umiejętności
niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji zajęć rozwijających i  wyrównawczych oraz
kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w  placówkach szkolnych, dla których gminy partnerskie są organem prowadzącym.

Dodatkowymi działaniami będzie:
 wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych;
 wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK;
 utworzenie pracowni międzyszkolnej.


Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Grupę docelową stanowią dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do placówek objętych Projektem oraz nauczyciele szkół biorących udział w Projekcie.


Efekty projektu:
 rozwój kompetencji kluczowych 1378 uczniów;
 wsparcie 515 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 wsparcie rozwoju zawodowego 314 nauczycieli;
 stworzenie 2 pracowni międzyszkolnych (planetarium i centrum robotyki).
 doposażenie pracowni przedmiotowych;
 zakup sprzętu TIK.

10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja
Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Wartość projektu: 4 370 431,81 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 3 714 867,03 zł