ZARZĄDZENIE NR 6/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżnej z dnia 30 kwietnia 2021r.

Działając na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Klasy I — III, od dnia 4 maja 2021 r. wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

§2

  1. Przedłużam do dnia 14 maja 2021 r. obostrzenia związane z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dotyczące klas IV — VIII.
  2. W w/w klasach nauczanie prowadzone jest dalej w trybie zdalnym.

§3

  1. Od 17 maja od 28 maja 202 Ir. klasy IV — VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
  2. System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas IV—VIII szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Harmonogram zajęć dla uczniów klas IV — VIII naszej szkoły stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4

  1. Od 31 maja 2021 (poniedziałek) uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

§5

  1. W normalnym trybie działa w szkole świetlica dla wszystkich uczniów uczących się w systemie stacjonarnym.

§6

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.