ZARZĄDZENIE NR 3/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżnej z dnia 23 kwietnia 2021r.

Działając na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Przedłużam o tydzień, tj. do dnia 2 maja 2021 r. obostrzenia związane
  z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dotyczące klas IV –
  VIII.
 2. W w/w klasach nauczanie prowadzone jest dalej w trybie zdalnym.

§ 2

 1. Klasy I – III, od dnia 26 kwietnia 2021 r. przechodzą na naukę w tzw. systemie
  hybrydowym.
 2. System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż
  50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole oraz co
  najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
  kształcenia na odległość.
 3. Harmonogram zajęć dla uczniów klas I – III naszej szkoły stanowi załącznik do
  niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 1. W normalnym trybie działa w szkole świetlica dla wszystkich uczniów uczących się
  w systemie stacjonarnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.