Związek Gmin Ziemi Gorlickiej – ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli.

OGŁOSZENIE

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Bobowa ogłasza rekrutację Uczestników
i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli w celu rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Przewidziane wsparcie w poszczególnych szkołach zostało podane w Załączniku 1b do Regulaminu Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

  1. spstrozna.pl
  2. www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice 

Oraz w wersji papierowej:

1) gabinet dyrektora SP Stróżna

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w 02 listopada  do 12 listopada 2021 r. dla rekrutacji na studia podyplomowe

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w 02 listopada  do 30 listopada 2021 r. dla rekrutacji na kursy