Związek Gmin Ziemi Gorlickiej – ogłoszenie o rekrutacji uczniów.

OGŁOSZENIE

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Bobowa ogłasza rekrutację Uczestników
i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe
i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:
1) spstrozna.pl
2) www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice
Oraz w wersji papierowej:
1) gabinet dyrektora SP Stróżna

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w 02 listopada do 30 listopada 2021 r.